Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2020

haveadrian
08:01
1072 58e1 600
haveadrian
08:00
Reposted fromFlau Flau viaovenor ovenor
haveadrian
07:58
1852 3893 600
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum viaovenor ovenor
haveadrian
07:48
Jeśli nie dostałeś na Boże Narodzenie tego, o czym marzyłeś, kup to sobie sam.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

December 24 2019

haveadrian
21:22
0981 6c84
Reposted fromHardcores Hardcores viamajenki majenki
haveadrian
21:20
Musisz wytrzymać trochę dłużej, niż wydaje ci się, że jesteś w stanie, bo zbliżają się dobre rzeczy, których się nawet nie spodziewasz. 
— Orange is the New Black
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiezwykla niezwykla
haveadrian
21:19
1218 c7b0 600
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreska freska
haveadrian
21:11
Każdego świątecznego wieczoru, zanim położysz się do łóżka, zapytaj siebie: "Czyje życie uczyniłem dziś piękniejszym?".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
haveadrian
21:10
0476 c781 600
Reposted fromhrafn hrafn viapoezja poezja
haveadrian
21:10
Reposted frombluuu bluuu viafreska freska
haveadrian
21:07
9114 1d23
Reposted fromdoener doener viadrugs drugs
haveadrian
20:48
3275 a56a
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafreska freska
haveadrian
20:47
Reposted frombluuu bluuu viafreska freska
haveadrian
20:46
2700 4933 600
haveadrian
20:43
4400 740b 600
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
haveadrian
20:43
Szczęśliwi ludzie piją kawę i czytają książki.
— Mag­da­ Knedler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
haveadrian
20:42
Reposted fromshakeme shakeme vianiezwykla niezwykla
haveadrian
20:42
0854 2440 600
Reposted fromprzegrany przegrany vianiezwykla niezwykla

December 10 2019

haveadrian
20:36
0835 81ce
Reposted frompunisher punisher viadrugs drugs
haveadrian
20:28
7733 c6c9
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreska freska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl